privacyverklaring

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf, gevestigd aan de Houtzaagmolen 108a 2986 GE Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de       verwerking  van persoonsgegevens zoals hier weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.gerritschilderwerken.nl, Houtzaagmolen 108a, 2982 GE Ridderkerk, Tel: 0610295203, email: info@gerritschilderwerken.nl

G. Kranendonk is de functionaris gegevensbescherming van GERRIT’S schilder – en wandafwerkingsbedrijf.

bereikbaar via email: info@gerritschilderwerken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.

Gegevens die wij verwerken:

-Voor- achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming   hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te   zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke   toestemming.Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder  die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem   dan contact op via info@gerritschilderwerken.nl, dan verwijderen wij die informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen of  e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.

-om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)   gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen,zonder dat   daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf) tussen zit. GERRIT’S schilder- en   wandafwerkingsbedrijf gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen. WordPress en Parabola voor basis layout van de website.Mijn   Domein, server voor het versturen en ontvangen van e-mails . Hoe zij met hun privacy beleid omgaan kunt u lezen op de betreffende sites.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren:

GERRIT’ schilder- en wandafwerkingsbedrijf zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en fiscaal noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens mer derden.

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering   van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten   wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GERRIT’S schilder-en   wandafwerkingsbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming   voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GERRIT’S schilder- en   wandafwerkingsbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de   persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt Uw   verzoek tot inzage,correctie,verwijdering ,gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot inzage door u gedaan,vragen wij u een kopie   van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers   onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerserienummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.We reageren zo snel mogelijk,   maar binnen 4 weken, op uw verzoek.GERRIT’S schilder- en wandafwerkingsbedrijf wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een   klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlcontact-   met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoongegevens beveiligen:

GERRIT’S schilder-en wandafwerkingsbedrijf neemt de bescherming van uw gegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,   verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens   niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gerritschilderwerken.nl

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.